sábado, 10 de octubre de 2009

ELS 5 PILARS BÀSICS DEL ISLAM

El nucli de la llei islàmica s'expressa en cinc preceptes bàsics, els cinc pilars de la religió que tot bon musulmà ha de complir:

Professió de fe

Davant de testimonis i en els principals moments de la vida, el creient ha de recitar la fórmula:
«No hi ha cap Déu tret de Déu, i Muhàmmad n'és el profeta». Per altra banda, per convertir-se musulmà no hi ha cap ritus d'iniciació o baptisme, només cal recitar aquesta professió de fe.

Pregària ritual

Cinc cops al dia, a hores preestablertes i en direcció a la Meca, els fidels s'han de dirigir a Déu amb la pregària.
Una sola pregària, la del migdia del divendres, ha de ser feta en comú i a la mesquita. Es reciten capítols sures de l'Alcorà i sovint es repeteix la invocació «Déu és el més gran!».

Almoina als necessitats

L'almoina té dues modalitats: la feta espontàniament i lliurement per agradar Déu i la reglamentada i obligatòria segons la qual tots els musulmans han d'aportar als pobres i a la comunitat una desena part de les seves rendes i capital.

Dejunar en el Ramadà

El ramadà és el novè mes del calendari lunar i és el mes en el que començà la revelació de l'Alcorà. Des de l'alba a la posta del sol, el fidel s'ha d'abstenir de menjar i beure, de fumar i de tenir relacions sexuals.

El Pelegrinatge

El pelegrinatge als llocs sants de la Meca, que s'ha de portar a terme almenys un cop a la vida. La visita estricta als llocs sants de la Meca és el Pelegrinatge Menor i la visita combinada dels llocs sants de la Meca i del seu terme sagrat durant el mes de Dhu al-Hijja és el Gran Pelegrinatge.

No hay comentarios:

Publicar un comentario